Δεν έχετε λογαριασμό;

Όροι Εγγύησης

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από εμπορική εγγύηση με το παραστατικό αγοράς τους από τα επίσημα service της εκάστοτε αντιπροσωπείας τους.

Ειδικότερα, οι κατασκευαστές χορηγούν σύμφωνα με την πολιτική τους την «εμπορική εγγύηση». Οι κατασκευαστές προσδιορίζουν επίσης τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα από αυτόν «κέντρα επισκευής» (service centers).


Η διάρκεια της εμπορικής εγγύησης καθορίζεται από τον κάθε κατασκευαστή ανάλογα με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και ειδικότερα για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης σχετίζεται με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξετε στην περιγραφή του προϊόντος το χρόνο εγγύησης που παρέχει ο κάθε κατασκευαστής. Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε επίσης να ανατρέξτε και στη συσκευασία του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή εμπορικής εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του κατασκευαστή συνοδεύουν ή αφορούν στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων.

Για να καλυφθείτε από την εμπορική εγγύηση αποστέλλετε το προϊόν συνοδευόμενο από ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς κατευθείαν στα επίσημα service αντιπροσωπείας προκείμενου να περάσει από τεχνικό έλεγχο.

Πολιτική αντικατάστασης D.O.A. (Dead On Arrival) – D.A.P. (Dead After Purchase)

Επιπροσθέτως μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή προκειμένου να ενημερωθείτε αν προβλέπεται από τον κατασκευαστή εμπορική πολιτική αντικατάστασης D.O.A. (Dead On Arrival) – D.A.P. (Dead After Purchase), εφόσον πρόκειται για εξαρχής ελαττωματικό προϊόν.

Η εγγύηση D.O.A.-D.A.P. παρέχεται για τις πρώτες 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Το προϊόν πρέπει να σταλεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συσκευασία του και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.
  • Η κακή λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.


Oι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να καλυφθείτε είναι: Αποστέλλετε το προϊόν στο κατάστημά μας και με τη σειρά μας το αποστέλλουμε στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο service για τεχνικό έλεγχο και επίσημη αναφορά της βλάβης.

Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο service ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος.

Αντικατάσταση συσκευής δεν γίνεται στην περίπτωση επανεγκατάστασης λειτουργικού ή αντικατάστασης μπαταρίας. Σε περίπτωση που το πόρισμα από τον τεχνικό έλεγχο αναφέρει μηχανικό πρόβλημα συσκευής, τότε το κατάστημά μας προβαίνει, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, σε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ή σε επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.

Η υπηρεσία DOA αφορά τόσο το βασικό προϊόν όσο και τα παρελκόμενα/ αξεσουάρ (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φορτιστής, καλώδια, μπαταρία κτλ.) σε μία συσκευασία. Ωστόσο, σε περίπτωση που στη συσκευασία βρεθεί ελαττωματικό κάποιο αξεσουάρ και όχι το βασικό προϊόν, τότε γίνεται αντικατάσταση μόνο στο ελαττωματικό αξεσουάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα Apple δεν υπόκεινται σε διαδικασία D.O.A.-D.A.P. και οποιαδήποτε αντικατάσταση γίνεται από την αντιπροσωπεία τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να επικοινωνείτε με το κατάστημα πριν προβείτε στην αποστολή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο Τηλ.: + 30 214 4168901 .

Ο φορτιστής και ακουστικά-hands free καλύπτονται από 6 μήνες εμπορική εγγύηση και αποστέλλεται για έλεγχο ολόκληρη η συσκευασία (συσκευή και παρελκόμενα).

Τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (νόμιμη εγγύηση), δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του προϊόντος στις αντικειμενικές και υποκειμενικές απαιτήσεις έχετε καταρχάς το δικαίωμα αποκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει τη διόρθωση η την αντικατάσταση του πράγματος. Δεν παρέχεται ωστόσο σε περίπτωση που η αποκατάσταση είναι αδύνατη ή σε σύγκριση με τον μη επιλεγέντα τρόπο αποκατάστασης συνεπάγεται για τον πωλητή δυσανάλογες δαπάνες, αφού ληφθούν υπόψη ιδίως η αξία του πράγματος, η βαρύτητα της έλλειψης ανταπόκρισης και η δυνατότητα ολοκλήρωσης του μη επιλεγέντος τρόπου αποκατάστασης χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, ο πωλητής δικαιούται να αρνηθεί την αποκατάσταση της έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος, αν αυτή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται για αυτόν δυσανάλογες δαπάνες, ενόψει ιδίως της αξίας του πράγματος και της βαρύτητας της έλλειψης ανταπόκρισης.

Περαιτέρω, έχετε στη διάθεση σας το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος ή, σε περίπτωση ουσιώδους έλλειψης ανταπόκρισης, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, μόνο στις περιπτώσεις που:

1. ο πωλητής είτε αρνείται νομίμως να προβεί στην αποκατάσταση της έλλειψης ανταπόκρισης είτε δηλώνει ή συνάγεται από τις περιστάσεις ότι δεν πρόκειται να προβεί στην ολοσχερή και προσήκουσα αποκατάσταση,

2. ο πωλητής δεν πραγματοποιεί την αποκατάσταση ολοσχερώς και προσηκόντως,

3. παρά τις ενέργειες του πωλητή εμφανίζεται εκ νέου η ίδια ή διαφορετική έλλειψη ανταπόκρισης,

4. η έλλειψη ανταπόκρισης είναι τόσο σοβαρή ώστε δικαιολογεί την άμεση μείωση του τιμήματος ή την υπαναχώρηση

5. η έλλειψη ανταπόκρισης εκδηλώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος και ενημερώσετε τον πωλητή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Τα δικαιώματα του αγοραστή από τη νόμιμη εγγύηση παραγράφονται σε κάθε περίπτωση εντός διετίας από την παράδοση.

Κάθε εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν συνθήκες, οι οποίες οφείλονται σε μη ορθή χρήση του προϊόντος εκ μέρους του αγοραστή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ενδεικτικά καμία εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

1. Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρηστών.

2. Η βλάβη προκλήθηκε από ενέργεια του χρήστη π.χ εισροή νερού, πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη.

3. Η βλάβη προκλήθηκε από επισκευή ή μεταποίηση λειτουργικού της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

4. Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας ατυχημάτων ανωτέρας βίας, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση (κακή χρήση, ατύχημα, πτώση, κ.λπ.), ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και το κόστος ελέγχου της συσκευής από το service.

Σημαντική Διευκρίνηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλες οι παραγγελίες ή κρατήσεις λιανικής διατηρούνται για 24 ώρες, σε περίπτωση τιμολογίου διατηρούνται μέχρι το τέλος της ημέρας, και ακυρώνονται εαν δεν εξοφληθούν διατραπεζικά και δεν σταλεί το αποδεικτικό πληρωμής, αυτόματα από το σύστημα.

  • 1. Σε περίπτωση τιμολογίου, έπειτα από ισχύς του άρθρου 39Α, για την διασφάλιση των συναλλαγών η εξόφληση της παραγγελίας θα πραγματοποιείται αυστηρά μέσω εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού.
  • 2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή προτού γίνει επιβεβαίωση του συνολικού ποσού της παραγγελίας από το τηλεφωνικό μας κέντρο.
  • 3. Για την έκδοση του τιμολογίου απαραίτητη είναι η αποστολή της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, με σημερινή ημερομηνία, από το Taxis στο email μας, [email protected].